Good Stuff

Good Stuff Clay Lube Glidmedel till lera

119 kr

Clay Lube för att optimera andvändning av rengöringslera, påskyndar lerningsprocessen. Fruktig doft för bättre arbetskomfort.
GÖR SÅ HÄR:
1. Tvätta och torka bilen
2. Spraya elementet du ska lera och dra leran över ytan
3. Torka av elementet med en mikrofiberhandduk och flytta till nästa element

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Varningstext

Faro- och skyddsangivelser För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen Innehåller 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.13,7]dekan, 1-(3-kloro-2- propenyl)-, klorid. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare. Första hjälpen Kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Kontakt med huden: Avlägsna förorenade kläder, armbandsur, smycken. Tvätta exponerad hud med mycket vatten. Använd tvål om möjligt. Inandning: För ut i friska luften. Förtäring: Ge omedelbart en lösning av aktivt kol att dricka. Ge aldrig en medvetslös person något oralt intag. Råd till läkare: Inga kända förgiftningssymptom orsakade av denna produkt. I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på