Good Stuff Glass Cleaner Glasrengöring

79 SEK 99 SEK
-20%

Glasrengöring med mycket goda rengöringsegenskaper. Berikad med en behaglig kiwi- och druvdoft för bättre arbetskomfort. Tack vare sina speciella egenskaper avfettar den ytan och lämnar inga streck på glaset. Den innehåller ingen ammoniak och metanol. Mycket lätt att använda, spraya bara glaset och torka det torrt med mikrofiber. Polera sedan med den andra sidan av mikrofibern tills ett tillfredsställande resultat erhålls.

Gör så här:
1. Spraya produkten på glaset
2. Sprid produkten över ytan för att rengöras med mikrofiber
3. Polera med den andra sidan av mikrofibern

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140485

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller: 2-butoxietanol;butylglykol, propan-2-ol;isopropylalkohol;isopropanol I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på