Good Stuff Iron Remover flygrostlösare

95 SEK 119 SEK
-20%

Good Stuff Iron Remover är en produkt (vätska) som är speciellt tillverkad för avlägsnande av järnpartiklar. Tack vare sitt neutrala pH är den säker för de allra flesta sorters yta. När man arbetar med järnpartiklar skapar det röd färg på grund av en kemisk reaktion med produkten. Om det är mycket smuts kan det hjälpa att använda en mjuk borste.
Användning:
1. Spraya hjul, navkapslar, lack
2. Vänta 2-3 minuter beroende på förhållandena
3. Använd vid behov en borste för att borsta smuts
4. Skölj noggrant med högtryck

Obs!
Använd inte produkten i solljus eller på varma ytor. Låt inte produkten torka in. Är du osäker på hur produkten kommer reagera på ytan du ska rengöra – testa då först i ett område som inte är så synligt.

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140010

1 L: 5907618140027

5 L: 5907618140034

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning! Faroangivelser: Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas ångor/dimma/damm/sprej/gaser. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/vatten och tvål. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Ammonium thioglycolate, Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på