Good Stuff

Good Stuff Sour Shampoo bilschampo

99 kr

Good Stuff Sour Shampoo är ett surt bilschampo utan vaxer och polymerer i kompositionen. Tack vare sitt sura pH, som är 3,5 i koncentratet, är det säkert för bilar med applicerade lackskydd och vaxer. Dess ytterligare fördelar inkluderar fantastiska glid- och skumegenskaper. För bättre arbetskomfort har kompositionen berikats med en godisdoft.
Användning:
1. Skölj bilen med högtryck
2. Häll 20-50 ml (beroende på smuts) schampo i en hink för varje 10l vatten
3. Skumma upp schampot i hinken med högtryck
4. Tvätta fordonet uppifrån och ned med en handske eller svamp
5. Skölj noggrant och torka bilen

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Fara! Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/ skyddshandskar/ skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter, Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter, 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N,Ndimetyl-, N-C8-18 acylderivat, inre salter I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på