Good Stuff Tire Dressing Shine däckglans glansig

159 SEK 199 SEK
-20%

Däckglans avsedd för extra glans. Produkten har en flytande konsistens som underlättar appliceringen. Utmärkt färgmättnad och en hydrofobisk effekt. Fördelar som möjlighet att lägga produkten direkt på våta däck, UV-skydd, och hållbarhet upp till 2-3 veckor. Det bör appliceras med en dedikerad däckapplikator.

ANVÄNDNING:
1. Applicera på ett rent däck med däckapplikatorn
2. Låt torka

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140133

1 L: 5907618140140

Piktogram

Environment Hazardous

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara Faroangivelser: Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Annan märkning: EUH066, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor/dimma. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Sök läkarhjälp vid obehag VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på