Gunk

Gunk Dpf Filler Cleaner 600ml

179 kr

Produkt för regenerering och rengöring av DPF / FAP-partikelfiltret utan att behöva demontera det Tar effektivt bort sot- och askavlagringar. Produkten avdunstar efter användning och lämnar inga spår. Användningen av produkten återställer dieselpartikelfiltrets fulla effektivitet i händelse av ett strömavbrott eller fel orsakat av filterförorening. Förbättrar motorns funktion och förlänger filterlivslängden. Icke brandfarlig produkt.

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Exclamation Mark

Corrosive

Varningstext

Fara! H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P330 + P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+ P361+P364+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: Etanolamin; >5 och < 15EDTA; <5% non-ionic surfactant, <5% katjoniska ytaktiva ämnen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på