Gunk

Gunk Engine Cleaner And Degreaser 750ml

83 kr 119 kr

MOTORTVÄTT OCH AVFETTNING
Produkten är framtagen för att rengöra och avfetta alla ytor på din motor på ett säkert sätt.
Formulan är framtagen för att ta itu med den tuffaste smutsen, fett, olja, som byggts upp under tid. Produkten är säker på alla metaller och plaster under huven. En ren motor går svalare, håller längre och håller sitt värde bättre under sin livstid.

VOLYM: 750 ml

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Corrosive

Varningstext

Fara! H315 Orsakar hudirritation, H318 Orsakar allvarliga ögonskador, P101 Om läkare behövs, ha produktbehållaren eller etiketten nära till hands, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P310 Ring omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: <5% EDTA och salter, <5% nonjoniska tensider, Amider, C8-18 och C18 omättade, N, N-bis (hydroxietyl) Natriumhydroxid

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på