Liquid Wrench Lubricating Oil 380ml

125 SEK 179 SEK
-30%
Liquid Wrench® Lubricating Oil med CERFLON® är en smörjolja med överlägsen hållbarhet och långverkande smörjning. Oljan lossar även delar som sitter fast och skyddar dina verktyg från rost och nötning. Långverkande skydd som kryper in i minsta utrymme. Perfekt för gångjärn, handverktyg, och elverktyg. Stoppar gnissel och smörjer vidhäftande delar. Skyddar mot rost Maximalt skydd och slitageskydd Smörjande och genomträngande olja, stoppar gnissel i alla metall-metall-, metall-gummi- och metall-plastfogar. Dessutom smörjer, lindrar rostade fogar och skyddar mot rost och korrosion. Fuktdrivande från elektriska ledningsdelar (tändstift, fördelare, batteri- och kabelanslutningar, ledningar). Användbar vid start av motorer som påverkas av fukt. Bildar ett lager som skyddar gummikomponenter mot härdning vid låga temperaturer. Gör gummikomponenter flexibla. Användningsområden: Hand- och elverktyg Gångjärn Tändning och elkablar Lås Elapparater Liquid Wrench® är äntligen i Sverige! Säljs i över 90 länder över värlen, och på hemmamarknaden USA finns den hos alla större retailers; Walmart, Home Depot, Lowe's, Advance Auto Parts, ACE Hardware, Tractor Supply, med flera. Produkten är kanske ny för dig, men på grund av dess högpresterande karaktär används Liquid Wrench® av flygplansteam över hela världen, till exempel GE Aviation, Eithad, Emirates, och Qantas. det här är en professionell produkt för professionella användare! Volym: 380 ml

EAN/GTIN

1: 5905722158303

12 (hel låda): 5905722158303

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H222 Extremt brandfarlig aerosol, H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna, H315 Orsakar hudirritation, H336 Kan orsaka trötthet eller yrsel, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla. P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning. EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor.P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50 ° C / 122 ° F. P260 Andas inte in ångor / spray. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och säkerställ andning. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P362 + P364 Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: Kolväten, C12-C15, n-alkaner isoalkaner, cykliska <2 % aromater. Solventnafta (petroleum), lätt alifatisk (<25%). destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (1-10%). 2-(2-butoxiethoxi)etanol (<20%). Koldioxid (<3%). smörjoljor (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade (1-5%).

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på