Mafra Jedy 2 Superfoam

319 SEK 399 SEK

EAN/GTIN

4,5L: 8005553025670

1L: 8005553025663

Piktogram

Corrosive

Varningstext

Fara! - 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen - Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS05 frätande Skin Corr. 1A H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på