Mafra

Mafra Jedy 2 Superfoam

149 kr

SKUMMANDE FÖRTVÄTT SOM ÄR MYCKET SÄKER ATT ANVÄNDA

JEDY 2 SUPER-FOAM är det högsta beviset på Mafras forskning och utveckling vad gäller rengöring. Med sin nya formel garanteras ett kraftfullt rengöringsmedel med djuprengörande effekt, fungerar till att tvätta alla typer av fordon. Mycket skummande och väldoftande.

JEDY 2 SUPER-FOAM är säker på gummidelar och eliminerar alla typer av smuts ( fett, olja, smog, knott och bensin ), vilket garanterar en glänsande effekt på hela bilen. Effektiv med hårda till medelhårda vattentyper och lämpar sig för alla temperaturer, JEDY 2 SUPER-FOAM torkar långsamt under solljus och är lätt och snabb att skölja av. JEDY 2 SUPER-FOAM innehåller lätt nedbrytbara ytaktiva ämnen, som är kompatibla med alla vattenrenings och återvinnings system.

Blandning: 1:30-1:50

Tvättstyrka: Kraftfull

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Corrosive

Varningstext

Fara! - 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen - Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS05 frätande Skin Corr. 1A H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på