Meguiars Hybrid Ceramic Wash & Wax 1,41L+236ml

349 SEK
Shampo och lackskydd i samma produkt! Tillsammans med den specialdesignade Hybrid Wash Mitt-handsken tvättar du rent din bil i första steget för att sedan vända vanten och lägga ut ett skyddande lager SiO2. Ett löddrande hybridkeramiskt shampo som ger lacken fantastisk lyster och extrem vattenavrinning! Kom ihåg att köpa till Hybrid Ceramic Wash Mitt för bästa resultat! Varning. Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Skyddsangivelser Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård Förvaras oåtkomligt för barn Tvätta händerna grundligt efter användning Undvik utsläpp till miljön Använd ögonskydd VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1); 2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EAN/GTIN

Default Title: ‌7350126290535

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på