Meguiars Hybrid Paint Coating Kit

889 SEK

För dig som vill skydda lacken med avancerad teknik som utvecklats för att hålla över lång tid. Vår mest hållbara coating kommer göra tvätt och underhåll av lacken betydligt enklare. Avancerad TrueCure-teknink binder sig med lacken för maximal hållbarhet. Enkel applicering med hjälp av den medföljande microfiber-applicatorn. Få ett professionellt resultat hemma i ditt garage!

Fara
Faroangivelser
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
Undvik utsläpp till miljön. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

EAN/GTIN

Default Title: ‌7350126292371

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på