The Rag Company

P&S Bead Maker Sprayvax

159 kr

P&S Bead Maker Sprayvax

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller: Alkoholer, C12-14-sekundära, etoxylerade, benzylbenzoat

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på