Stjärnagloss

Stjärnagloss Hjul Colour Change Wheel Cleaner Fälgrengöring

159 kr

Stjärnagloss Hjul Colour Change Wheel Cleaner Fälgrengöring

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Signalord Varning Faroangivelse Skin Sens. 1: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på