Stjärnagloss

Stjärnagloss Tjära Glue and Tar Remover

139 kr 159 kr

Stjärnagloss Tjära Glue and Tar Remover

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Signalord Fara Faroangivelse Flam. Liq. 1: H224 - Extremt brandfarlig vätska och ånga. Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. STOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på